Obchodní podmínky


Všechna práva vyhrazena 

Žádnou část knih není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv s výjimkou krátkých citací nebo odkazů, které tvoří součást kritického hodnocení.


Osobní údaje klientů, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících jsou. použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodního vztahu a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní data v objednávce jsou okamžitě po vyřízení objednávky bezpečně zrušena a vymazána.


Každá objednávka, která je zaplacena se považuje za závaznou, Po kontrole platby vám bude zaslán soubor v PDF nebo EPUB. 


Zasláním odkazu elektronické knihy  se rozumí úplatné zhotovení  díla v elektronické podobě za použití v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo. Objednavatel bere na vědomí, že čtení e-knih je podmíněno vlastní existencí konkrétního software a hardware čtení knih (pdf, epub). Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení. Uživatel e-knihy bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby jsou šifrované s ochranou Adobe nebo nešifrované s vodoznakem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu splatnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.

Uživatel e-knihy je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit fungování a existenci  webu poskytovatele služby.


Vlastnictví a know-how společnosti, poskytovatele.

On-line produkty jsou výsledkem činnosti společnosti, poskytovatele a jsou jejím, jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Klient může použít obsah online produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah online produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

Veškeré texty, receptury, loga a fotografie jsou majetkem společnosti a poskytovatele a bez jejího nebo jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.E-knihy vycházejí  v nakladatelství Dokonalý Život s.r.o. 

V Zahradách 1411/35, Praha 8, ICO 01430955Reklamace:

Objednavatel je oprávněn 

reklamovat e-knihy.


V případě technických problémů se obracejte 

e-mailem z kterého jste e-knihu objednávali včetně podkladů vaší platby na e.mail:

info@filiptomas.cz 
Podmínky platné od  17.1. 2024 Všechna práva vyhrazena 

Žádnou část webu není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv s výjimkou krátkých citací nebo odkazů na tyto stránky.

Tento web využívá soubory cookie. Podrobnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů

Odmítnout

OK