Obchodní podmínky


Všechna práva vyhrazena 

Žádnou část knihy není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv s výjimkou krátkých citací nebo odkazů, které tvoří součást kritického hodnocení.


Osobní údaje klientů, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících jsou. použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodního vztahu a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní data v objednávce jsou okamžitě po vyřízení objednávky bezpečně zrušena a vymazána.


Každá objednávka, která je zaplacena se považuje za závaznou, Po kontrole platby vám bude vám zaslán soubor v PDF. 


Zasláním odkazu elektronické knihy  se rozumí úplatné zhotovení  díla v elektronické podobě za použití v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo. Objednavatel bere na vědomí, že čtení e-knih je podmíněno vlastní existencí konkrétního software a hardware čtení knih (pdf). Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení. Uživatel e-knihy bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby jsou šifrované s ochranou Adobe nebo nešifrované s vodoznakem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu splatnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.

Uživatel e-knihy je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit fungování a existenci  webu poskytovatele služby.E-kniha Moje poznání života vyšla v nakladatelství Dokonalý Život s.r.o. v roce 2022. V Zahradách 1411/35, Praha 8, ICO 01430955, 

ISBN 978-80-87877-00-5 


Reklamace:

Objednavatel je oprávněn 

reklamovat e-knihu.


V případě technických problémů se obracejte 

e-mailem z kterého jste e-knihu objednávali včetně podkladů vaší platby na e.mail:

objednavky@filiptomas.cz Copyring © 2022 Filip Tomáš 

Copyring © Moje Příběhy Života 

Copyring © Dokonalý Život -  Všechna práva vyhrazena 

Žádnou část webu není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv s výjimkou krátkých citací nebo odkazů na tyto stránky.